Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 1 – HOME LIFE A.READING

[Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng anh] – Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 1 – HOME LIFE A.READING.

 1. shift [∫ift] (n) ca, kíp =>         night shift  ca đêm
 2. biologist [bai’ɔlədʒist] (n) nhà sinh vật học
 3. nurse (n): nữ y tá [nə:s]
 4. project [‘prədʒekt] đề án, dự án
 5. to join hands nắm tay nhau, cùng nhau
 6. caring (adj) quan tâm tới người khác chu đáo
 7. responsibility [ri,spɔnsə’biləti] (n) trách nhiệm
 8. to take/assume the responsibility to sob for sth chịu trách nhiệm với ai về điều gì đó
 1. household chores (n) việc nhà, việc vặt trong nhà
 2. run the household [‘haushould] trông nom việc nhà
 3. get up thức dậy
 4. make sure đảm bảo
 5. dress ăn mặc, áo đầm
 6. hurry hối hả
 7. special dishes món ăn đặc biệt
 8. final year năm cuối
 9. leave home for school đến trường
 10. suitable [‘sutəbl] (adj) phù hợp
 11. to rush to (v) xông tới, lao vào
 12. to be willing (to do sth) sẵn sàng làm cái gì
 13. to give a hand giúp một tay
 14. eel [ il] (n) con lươn

eel soup    cháo lươn

 1. attempt [ə’tempt] (n) sự cố gắng
 2. to win a place at university thi đỗ vào trường đại học
 3. eldest child con lớn  nhất
 4. main chính yếu, quan trọng
 5. look after chăm sóc, trông nom
 6. to take out the garbage đổ rác
 7. mischievous [‘mist∫ivəs] (adj) tinh nghịch, tai quái

mishief [‘mist∫if] (n)                      sự/ trò tinh nghịch, trò tinh quái

mischievously (adv)

 1. obedient (to sb/sth) [ə’bidjənt] (adj) biết vâng lời, ngoan ngõan, dễ bảo

obedience (n)

obediently (adv)

 1. hard working (adj) chăm chỉ
 2. to mend [mend] (v) sửa chữa
 3. close knit [‘klousnit] gắn bó, thân thiết
 4. to support [sə’pɔt] ủng hộ àsupportive of
 5. to share one’s feeling chia sẻ tình cảm với nhau
 6. to come up được đặt ra
 7. frankly [‘fræηkli] (adv) thẳng thắn, trung thực
 8. to feel + adj cảm thấy
 9. secure [si’kjuə] (adj) an tâm
 10. separately (adv) riêng rẽ, tách biệt nhau
 11. Compare so sánh
 12. shake hands                      bắt tay
 13. annoying gây phiền
 14. miss nhớ, bỏ lỡ, quý cô
 15. describe mô tả
 16. to play tricks (on sb) chơi xỏ ai.
 17. base nền tảng
 18. discuss thảo luận
 19. confidence lòng tự tin
 20. find solutions tìm giải pháp
 21. well-behaved (a): có hạnh kiểm tốt
 22. take each other’s hands cầm/lấy tay người khác

B. apply to sb [ə’plai] thích hợp với ai có hiệu quả

 1. interest [‘intrəst] (n) sở thích

interesting (a) thú vị Ex The film is very interesting

interested (a) cảm thấy thú vị Ex I’m interested in the film

 1. secret [‘sikrit] (n) điều bí mật
 2. personal secrets bí mật cá nhân
 3. to make a decision = to decide quyết định
 4. upbringing [‘ʌpbriηiη] (n) sự giáo dục, sự dạy dỗ (trẻ con)
 5. nearest in meaning gần nghĩa nhất
 6. wash the dishes rửa bát
 7. make an important decision quyết định quan trọng
 8. form hình thành, hình thức
 9. to get on well with hòa đồng với
 10. partner cộng tác
 11. Note down             ghi chú
 12. original ban đầu. gốc
 13. harmonious [hɑ’mɔniəs](a) không có bất đồng hoặc ác cảm

Xem tiếp tại đây: http://giasutienganh.world.edu.vn/tu-vung-tieng-anh-lop-12-unit-1-home-life-a-reading/

About admin